สารพันปัญหา
  1. คำถาม: ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดจะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
3. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก                                                                           
 ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2831-9362 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ 
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง 
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

  1. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

  1. คำถาม :เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่ที่ 10 เมษายน - วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร โดยจะต้องชำระเงินภายในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

2) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้นำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบแจ้งการชำระเงินในระบu Teller Payment) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจะต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 นาฬิกา ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Sip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

3) การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยจะต้องชำระเงินกายในเวลา 22.00 นาฬิกา ของที่ 2 พฤษภาคม 2566

4) การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตามวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์ม โดยจะต้องชำระเงินภายใน เวลา 22.00 นาฬิกา ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้
และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

 

  1. คำถาม :ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร

คำตอบ : โดยผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
- กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค  ตำแหน่งละ 300 บาท 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป                   ตำแหน่งละ 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน  30  บาท

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  1. คำถาม :การประกาศรายชื่อเมื่อไร 

คำตอบ :สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมนียมถูกต้องแล้วกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน ในวันที่

2 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.senate.go.th หรือที่ https://senate.thaijobjob.com ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

  1. คำถาม :พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ (สำหรับผู้สมัคร) ได้ที่เว็บไซต์ https://senate.thajobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร (ชำระเงินแล้ว)" ตั้งแต่วันที่ 24
พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ภายหลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

  1. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2831-9362 และ 0-2831-9392

  1. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือทางไลน์ ID : @Thaijobjob