สารพันปัญหา
  1. คำถาม: ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดจะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
3. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก                                                                           
 ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่นแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2831-9362 และ 0-2831-9392 ภายในวันที่  31 มกราคม 2565

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ 
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง 
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

  1. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

  1. คำถาม :เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลาทำการธนาคาร
   - ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ KTB Online แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว๊บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

   - ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 โปรดเก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน

  1. คำถาม :ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 400 บาท
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 300 บาท

-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน    30  บาท

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  1. คำถาม :การประกาศรายชื่อเมื่อไร 

คำตอบ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบภายใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์https://senate.thaijobjob.com

 

  1. คำถาม :พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร

คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  และสำหรับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สมัครนำมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 

  1. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2831-9362 และ 0-2831-9392

  1. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือทางไลน์ ID : @Thaijobjob